29 września – dzień Świętego Archanioła Michała

Submitted by Olga on Sat, 09/29/2007 - 4:26am.

Nastrój dnia Michała Archanioła

 

Kalendarz duszy  25 tydzień (22 – 28 wrzesień)

 

Mogę teraz należeć do siebie

I świecąc rozprzestrzeniać światło wewnętrzne

We mroku czasu i przestrzeni.

Ku snu usilnie dąży

Istota przynależąca do przyrody,

Lecz Duszy głębie muszą czuwać,

I w tym czuwaniu

nieść słoneczny ogień

Do chłodnych nurtów zimy.

 

Kalendarz duszy  26 tydzień (29 wrzesień – 5 październik)

 

Naturo! Ja Twój byt matczynny

Niosę w istocie wolitywnej

I Woli mej ognista moc

Wyosrza impuls Ducha mego,

By wydać owoc

poczucia samego siebie,

że niosę siebie w sobie.

 

Zrozumieć wagę Świeta pozwoli kształtowanie"postawy michaelowej"

Oto Scenka teatralna przygotowana "w pocie czoła" przez Warszawską Grupę Studyjną Miłośniów Antropozofii dla

głębszego przeżycia Spotkania Michaelowego /30.IX.2007/. Były to rozważania n/t   STRACH.

 

                                                                 Trzy postawy - "postawa michaelowa"

1. Nie dam rady!                                 1.   Nie robię niczego, co przekracza            1. Nie ma rzeczy, z którą bym sobie

     Na pewno sobie nie poradzę!           moje siły, ale też nie zaniedbuję                 nie  poradził!

     Lepiej zrezygnuję...                              niczego, co leży w granicach                        Na barykady! NIegroźne mi strzały!

     Najchętniej bym uciekł i zaszył         moich możliwości.                                          Nigdy się nie cofam, rzucę się

     się w bezpiecznym miejscu...                                                                                       choćby w ogień!

2.  Mrożący strach odbiera mi siły!   2. Mądrość i doświadczenia z przeszłości   2. Płonący we mnie ogień porywa  

     Nie wiemo będzie i to mnie               wnoszę w przyszłość. Nie lękam się            ku nowym wyzwaniom!    

     przeraża.                                               jej, kroczę ku niej z ufnością.                          Nie dbam o to, co było, ważne to,

    Wiem ,co było i tego mocno się       Mój zapał pomaga mi przezwycieżyć             co zrobie w przyszłości!

   trzymam.                                                trudności. Płonie we mnie miłość do            Niepotrzebne mi żadne oparcie!

                                                                    czynu, czyniąc bowiem - daję istnienie         Całe oparcie mam w sobie!

                                                                    innemu!       

3. Nigdy sie nie wychylam. Idę         3.  -                                                                      3.  Zawsze idę swoja ścieżką i nie  

     tam gdzie idą wszyscy.                                                                                                    oglądam sie na innych!

4. Los wytycza ścieżkę mego życia.  4. Sens tego, co czynię, wskazuje mi          4.  Los?! A cóż to takiego? Każdy

                                                                     drogę.                                                                  sam wytycza ścieżki swojego

                                                                                                                                                   życia!

5. Żelazne prawa natury określaja    5. Jako człowiek niosący w sobie możli-     5. Sam stanowię sobie prawa

moje całe istnienie. Na nich opie-         wość rozwinięcia wolności - wyrosłem       moralne nietykalne dla praw natury!                                       moralność...                                               ze świata -

                                                                      którego kształt, prawa umo-      

                                                                     żliwiają mi taki  właśnie rozwój! Prawa   

                                                                      natury nie są dla mnie żelaznymi      

                                                                     okowami, lecz podstawą do twórczego działania. 

                                                                     Prawa moralne zaś, które stanowię -

                                                                     wyrastają...  z podstaw świata!                                                        

 

 

 

 

     t